Zarządzenia Wójta Gminy 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Winnicyw sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2017 roku Część Nr 4 – Mięso i wędliny

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica, zarządzonych na dzień 12 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych w miejscowościach Smogorzewo Włościańskie i Winnica gmina Winnica

Zarządzenie Nr 9 /2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 01-03-2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Winnica

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Lokalnej Rewitalizacji na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Glinice-Domaniewo

Zarządzanie Nr 26/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2017 roku” oraz określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2017 roku”

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY WINNICA  z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Winnica 

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017 

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj.: Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017 

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Planu dystrybucji preparatu zawierającego związki jodu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Winnica”

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do częściowego odbioru robót budowlanych zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE, tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” Zadanie 2 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Winnicy”

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za II kwartał 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Winnicy i jednostek organizacyjnych gminy

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica przeprowadzonych w dniu 12 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do częściowych i końcowych odbiorów robót budowlanych dla zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Winnicy 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wdrożenia modułów zadaniowych dla poszczególnych stopni alarmowych Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 14 września w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gmina Winnica

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 października 2017 roku w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 58/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Winnica, ustalenia jej zadań i trybu pracy

ZARZĄDZENIE Nr 59/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 60/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za III kwartał 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 65 /2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych ścieków na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

ZARZĄDZENIE Nr 67/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania „innej oczywistej omyłki” w Zarządzeniu nr 24/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. Lokalnej Rewitalizacji na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:11415

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-05-31 15:24:26Marcin StrzyżewskiDodanie zarządzenia 34/2017Zarządzenia Wójta Gminy 2017