XXX Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2018

Uchwała Nr XXX/210/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA Nr XXX/211/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX/212/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

UCHWAŁA NR XXX/213/2018 RADY GMINY WINNICA Z DNIA 20 MARCA 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie prowadzonych przez Gminę Winnica

Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica

UCHWAŁA NR XXX/215/2018 RADY GMINY WINNICA Z DNIA 20 MARCA 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego w placówkach oświatowych, których organem założycielskim jest Gmina Winnica

Uchwała Nr XXX/216/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018

Uchwała Nr XXX/217/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica

UCHWAŁA NR XXX/218/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018r.z dnia 20 marca 2018r.z dnia 20 marca 2018r. z dnia 20 marca 2018r. z dnia 20 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/219/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Winnica w 2018 roku

UCHWAŁA Nr XXX/220/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXX/221/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXX/222/2018 RADY GMINY WNNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXX/223/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Winnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXX/224/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 

PROTOKÓŁ Z SESJI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-03-26
Data publikacji:2018-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:5830