Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Winnica przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego na okres do 10 lat

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Winnica, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu nieograniczonego ustnego:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Gnaty-Szczerbaki gmina Winnica oznaczona numerem ewidencyjnym 79/2 o pow. 1,47 ha dla której przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW OS1U/00018365/1.

Wywoławczy czynsz dzierżawny rocznie: 6000,00 zł netto

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. 

  1. Terminy wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny za pierwszy rok obowiązywania umowy płatny jest najpóźniej do dnia podpisania umowy dzierżawy gotówką w kasie Urzędu Gminy w Winnicy.

Za każdy kolejny rok obowiązywania umowy dzierżawy czynsz płatny jest w pełnej wysokości, gotówką w kasie Urzędu Gminy w Winnicy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Winnicy bez osobnego wezwania z ustawowymi odsetkami od dnia zwłoki, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku. 

  1. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Gnaty-Szczerbaki, przy drodze powiatowej nr ew. 65/2.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowy teren zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/169/01 Rady Gminy Winnica z dnia 29.11.2001r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 264 poz. 6396 z dn. 07.12.2001r. w sprawie uchwalenia planu dotyczącego fragmentów wsi: Gnaty-Szczerbaki, Poniaty-Cibory, Poniaty Wielkie, Rębkowo i Skoroszki - przeznaczony jest pod eksploatację złóż naturalnych.

Teren na którym usytuowana jest działka o nr ew. 79/2 we wsi Gnaty-Szczerbaki położony jest na terenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego SYMBOL 2.PE-1.

Powyższa nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

W/w nieruchomość przeznacza się do wydzierżawiania na okres nie przekraczający 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 691 40 31, drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek – czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.30.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po tym terminie zostanie ogłoszony nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-09-03
Data publikacji:2018-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4559