Budowa linii kablowej niskiego napięcia

Winnica, dnia 18.maj 2012r.

IS 6733.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WINNICA
z dnia 18 maja 2012 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm./,

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 18.05.2012r. wydana została decyzja IS 6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania w energię elektryczną budynków położonych na terenie działek nr ew. 11/3 i 11/4, przebiegającej po terenie części działek 28/4, 19, 11/3 i 11/4 we wsi Stare Bulkowo gm. Winnica

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica , ul. Pułtuska 25 / pokój Nr 9/.

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Winnica w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WÓJT GMINY WINNICA
Aleksander Piątkowski