Zapytanie ofertowe na wymianę okablowania elektrycznego i gniazd elektrycznych, zakup i montaż rolet okiennych, wykonanie robót remontowo - montażowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

I. ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy Winnica
Pułtuska 25, 06-120 Winnica

 

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Wymiana okablowania elektrycznego i gniazd elektrycznych, zakup i montaż rolet okiennych, wykonanie robót remontowo- montażowych, dla potrzeb realizacji „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”- Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” zgodnie z następującą specyfikacją:

1. Rodzaj i ilość urządzeń

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość

1.

Rolety okienne

3

2.

Okablowanie elektryczne

 

3

Kanały elektroinstalacyjne

30 m

4.

Gniazda elektryczne podwójne

24

5.

Wykonanie robót remontowo montażowych

 

6.

Malowanie lamperii oraz ubytków powstałych w wyniku robót montażowych

 

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do urządzeń

Zakup i montaż kanałów elektroinstalacyjnych KPP 60/110- około 30 metrów wraz z narożnikami i elementami wykańczającymi, wymiana instalacji elektrycznej zakup i montaż ramek kanałowych RK2M do kanałów KPP - 24 sztuki, puszek i gniazd elektrycznych kanałowych podwójnych dedykowanych dla komputerów- 24 sztuki.

Zakup i montaż rolet okiennych w 3 oknach h.

Wykonanie robót remontowo montażowych- malowanie lamperii oraz ubytków powstałych w wyniku robót montażowych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:
    1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
    2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:   Urząd Gminy Winnica lub wysłana mailowo na adres  sekretariat@gminawinnica.pl.- do dnia 08 listopada 2019r. do godz. 14:30 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

15 dni od dnia złożenia zamówienia

VII. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym mieszczącej się w budżecie zadania.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu Andrzej Zaręba, adres e-mail sekretariat_psp_w@vp.pl, telefon 236914079

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty > DOC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-10-29
Data publikacji:2019-10-29
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Rzeczkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:805