Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Winnica gmina Winnica”:

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Winnica gmina Winnica:

Została wybrana oferta nr 4 - Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan. Energetycznych,

Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka jawna ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów – cena brutto wybranej oferty 339.787,16 zł.

 Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

Miejsce

w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

Firma Usługowo-Handlowa

„INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk

Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka

39,20

40,00

79,20

IV

2

GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski

Kaki Mroczki 18

06-316 Krzynowłoga Mała

43,10

40,00

83,10

III

3

ARAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie

Spółka komandytowa

ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków

43,46

40,00

83,46

II

4

Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan. Energetycznych,

Handlu i Usług M.M. Młyńscy

Spółka jawna

ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów

60,00

40,00

100,00

I

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan. Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka jawna który złożył ofertę nr 4, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 02.07.2020 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-06-26
Data publikacji:2020-06-26
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:251