Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”:

Została wybrana oferta nr  2 - Z.U.H. MARBUD mgr inż. Mariusz Piętka 06-400 Ciechanów  ul. Reutta 16„B”– cena brutto wybranej oferty  163.746,95 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

Miejsce

w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium 

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki,

ul. Szosa Baranowicka 37

15-521 Białystok

52,14

40,00

92,14

II

2

Z.U.H. MARBUD

mgr inż. Mariusz Piętka

06-400 Ciechanów

ul. Reutta 16 „B”

60,00

40,00

100,00

I

 Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Z.U.H. MARBUD mgr inż. Mariusz Piętka 06-400 Ciechanów ul. Reutta 16 „B”, który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 13.07.2020 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1098