Zapytanie ofertowe na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 437.725,13 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Winnica"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2020

Gmina Winnica zaprasza do składania ofert cenowych na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 437.725,13 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Winnica"

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1  Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Winnica- Urząd Gminy Winnica

06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25

powiat pułtuski

woj. mazowieckie

tel. 23 691 40 92

fax. 23 691 40 25

NIP: 5681545340

REGON:130378522

1.2  Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego

poczta elektroniczna (e-mail): sekretariat@gminawinnica.pl

strona internetowa: www. gminawinnica.pl

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 437.725,13 (PLN) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 2. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.
 3. Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego.
 4. Pobranie kredytu: w jednej transzy ,płatnej na konto Gminy Winnica do dnia: 30 listopada 2020 r.
 5. Koszt kredytu stanowić będą:

-odsetki wg zmiennej stopy procentowej wg WIBOR 3M

- stała marża banku wyrażona w ofercie Banku

6.Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2029, w 36 ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2

 1. Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane żadne inne opłaty i prowizje poza ujętymi w ofercie.

8.Oprocentowanie będzie podlegało zmianom co kwartał pierwszego dnia miesiąca danego kwartału a nowa stawka WIBOR 3M będzie obowiązywać z dnia zmiany procentowania (tj. z pierwszego dnia miesiąca danego kwartału)

9.Spłata kredytu oraz odsetek stanowiących sumę zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i stałej marży Banku-następować będzie w ostatnim dniu roboczym w danym kwartale, zgodnie z harmonogramem płatności.

10.Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a liczba dni w roku przestępnym wynosi 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy, tym samym nie wymaga jej aneksowania.

11.Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat i kosztów do:

- wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu,

- rezygnacji z pobrania części kredytu

-  zmiany warunków spłaty kredytu tj. terminów i wysokości rat kredytu

W takich przypadkach Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji, a pozostała kwotę należną do spłaty rozłoży na raty zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. W przypadku spłaty całości kredytu lub jego części przed terminem, oprocentowanie będzie liczone za okres faktycznego korzystania z kredytu.

12.Wykorzystanie kredytu nastąpi zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca nie ma prawa żądać żadnych prowizji i opłat, w przypadku ,gdy Zamawiający nie wykorzysta całości kredytu postanowionego do dyspozycji.

14.Wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy. Zamawiający zaakceptuje treść umowy zgodna z wymogami zamawiającego.

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę „Formularzu ofertowym” stanowiącym załączniku nr 1.
 2. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:

- wypełniony harmonogram spłaty kredytu,

-zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r.- Prawo bankowe,

- wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

17.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2020r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica

 1. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie przedstawiona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
 2. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 14 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin świadczenia usługi: do dnia 31/12/2029

4. KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena (brutto)- waga kryterium:100%

5. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z załącznikami, należy złożyć w terminie do dnia: 13 listopada 2020r. do godz. 10.00 w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Winnica

ul. Pułtuska 25

06-120 Winnica

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:

Kredyt długoterminowy - znak sprawy FN.3041.1.2020

nie otwierać przed dniem 13.11.2020 r.

6.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

- Skarbnik Gminy Waldemar Błoński, telefon kontaktowy: 23 6914 099

W godz. 7.30-16.30 ( poniedziałek)

W godz. 7.30-15.30 (wtorek, środa, czwartek)

W godz. 7.30-14.30 ( piątek)

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie zawarcia umowy.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe > PDF

Załącznik nr 1 - Formularz oferty > DOC

Załącznik nr 2 - Harmonogram spłat kredytu > PDF

Załącznik nr 3 - Uchwała Rady Gminy Winnica w sprawie zaciągnięcia kredytu - PDF

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-10-23
Data publikacji:2020-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Błoński
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:222