Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”:

została wybrana oferta nr   1  -  Konsorcjum firm: LIDER: BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki; Uczestnik: BŁYSK Bis Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki – cena brutto wybranej oferty  863.800,00  zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

 

I kryterium (cena)

II kryterium (termin płatności) 

III kryterium (dodatkowe pojemniki na odpady typu szkło              i biodegradowalne)

Łącznie

 
 

1

2

3

4

5

6

 

1

Konsorcjum firm:

LIDER:

BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Moniuszki 108,

06-200 Maków Mazowiecki

Uczestnik:

BŁYSK Bis Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 108,

06-200 Maków Mazowiecki

60,00

20,00

20,00

100,00

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-12-10
Data publikacji:2020-12-10
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:350