Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2018

Ogłoszenie nr 500073560-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.

Gmina Winnica: Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Nazwa projektu lub programu
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 526862-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Winnica, Krajowy numer identyfikacyjny 130378522, ul. Pułtuska  25, 06-120  Winnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (23)6914092, e-mail m.darkowska@gminawinnica.pl, faks (23)6914025.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminawinnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IS.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na adaptacji pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy. 2. Zamówienie nie jest podzielone na części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył w budżecie z zamiarem sfinansowania danego zamówienia na 2018 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył w budżecie z zamiarem sfinansowania danego zamówienia na 2018 r.

 

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
NIE DOTYCZY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-04-05
Data publikacji:2018-04-05
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:7193