Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2018

Informuję, że w dniu 13.04.2018 r. o godzinie 9:20 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm. Winnica”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  107 452,00 zł.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Okres udzielenia gwarancji

1

2

3

4

1.

NOVUM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Bolesława Chrobrego 1

12-100 Szczytno

125 086,04

60 miesięcy

2.

P.P.H.U. MEVIUS

Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

131 954,40

60 miesięcy

 

 

3.

 

 

„ROYAL PLAY”

Łukasz Piotrowski

ul. Przedszkolna 4/30

07-320 Małkinia Górna

119 200,00

60 miesięcy

 

 

4.

 

 

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 60a

88-170 Pakość

117 428,10

60 miesięcy

 

 

5.

 

 

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

139 974,00

60 miesięcy

 

 

6.

 

 

PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c.

ul. Marynarki Polskiej 96

80-557 Gdańsk

104 197,91

60 miesięcy

7.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

93 563,34

60 miesięcy

8.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Dariusz Górecki

ul. Rembielińska 8A/124

03-343 Warszawa

133 300,00

60 miesięcy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie
3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WÓJT GMINY WINNICA
/-/mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-04-13
Data publikacji:2018-04-13
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:7388