Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.04.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2018

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), art. 33 ust 1, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu”

zawiadamiam,

iż na wniosek Pana Wiktora Nałęcza zam. Gnaty-Szczerbaki 4, 06-120 Winnica z dnia 29.03.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa budynku inwentarskiego, obory wolnostanowiskowej, boksowej, bezściółkowej”

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego znajdującego się pod adresem Gnaty-Szczerbaki 4, 06-120 Winnica na działce o numerze ewidencyjnej 41, obręb Gnaty-Szczerbaki, gmina Winnica.

Obszar na którym planowana jest inwestycja nie jest położony na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnicy. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów przedmiotowa działka stanowi grunty rolne zabudowane symbol Br-RIVa.

W obecnie istniejącym gospodarstwie rolnym prowadzony jest chów bydła w systemie ściółkowym 30 DJP. Planowana budowa planowana jest na 60 DJP , czyli zwiększenie do 90 DJP obsady inwentarza w gospodarstwie.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynku inwentarskiego, obory wolnostanowiskowej, boksowej, bezściółkowej”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko opisanych w §3 ust. 1 pkt 102 wymieniającym
chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) .

Wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Winnicy www.bip.gminawinnica.pl.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Winnica.

Zgodne z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu, ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Winnica po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Stronami postępowania są właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych na których prowadzone będą prace jak i właściciele działek bezpośrednio przylegających do działek na których realizowana będzie inwestycja.

Informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok. 9), w godzinach 8.00-15.00.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-04-16
Data publikacji:2018-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Krulak
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6760