Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Winnica"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2018
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, Zamawiający informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

dla Zadania nr 1 wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 320.303,87 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta trzy złote 87/100).

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na zadanie nr 1 wpłynęły 2 oferty.

Firma BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami uPzp, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena 60%, okres udzielenia gwarancji – 40% i uzyskała w kryteriach oceny ofert 100 pkt.

 

Wyniki streszczenia oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

(zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Okres udzielenia gwarancji

(liczba miesięcy)

Liczba punktów

w kryterium

 „Okres udzielenia gwarancji”

Razem

pkt

 

1.

 

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki,

ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

320.303,87 zł

60,00

60

40,00

100,00

3.

Z.U.H. „SEBUD” 

mgr inż. Sebastian Piętka

ul. Reutta 16”B”

06-400 Ciechanów

425.227,91 zł

45,20

60

40,00

85,20

dla Zadania nr 2 wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

Z.U.H. „MARBUD” inż. Mariusz Piętka ul. Reutta 16”B”, 06-400 Ciechanów

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 157.915,42 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 42/100).

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na zadanie nr 2 wpłynęły 2 oferty.

Firma Z.U.H. „MARBUD” inż. Mariusz Piętka ul. Reutta 16”B”, 06-400 Ciechanów spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami uPzp, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena 60%, termin wykonania zadania – 40% i uzyskała w kryteriach oceny ofert 100 pkt.

 

Wyniki streszczenia oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

(zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Okres udzielenia gwarancji

(liczba miesięcy)

Liczba punktów

w kryterium

 „Okres udzielenia gwarancji”

Razem

pkt

 

1.

 

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki,

ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

168.771,53

56,40

60

40,00

96,40

2.

Z.U.H. „MARBUD”

inż. Mariusz Piętka

ul. Reutta 16”B”

06-400 Ciechanów

 157.915,40

60,00

60

40,00

100,00

 

 

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informację zamieszcza się na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Winnica.

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-04-04
Data publikacji:2018-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6786