Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 09.10.2018 r.

10 października 2018

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 ze zm.)

informuje

iż w dniu 9 października 2018 roku na wniosek złożony przez ENERGA-Operator S.A. Oddział Płock ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Jarosław Klejment ul. Białowiejska 17C, 06-100 Pułtusk - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działek o nr ewid.: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 146 obręb Bielany gm. Winnica

            W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-10-10
Data publikacji:2018-10-10
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:3819