Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica”:

 Część I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo gm. Winnica na odcinku 2093 mb

Została wybrana oferta nr 2 - BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok – cena brutto wybranej oferty 425.286,37 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców  i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

Miejsce

w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium 

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

Z.U.H. MARBUD

inż. Mariusz Piętka

06-400 Ciechanów

ul. Reutta 16B

55,25

40,00

95,25

II

2

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok

60,00

40,00

100,00

I

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca BUDOMOST Sp. z o.o., który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 19.08.2019 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część II - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Leśniki  gm. Winnica na odcinku 1251 mb

Została wybrana oferta nr 2 - BUDOMOST  Sp.  z o.o. , Zaścianki, ul.  Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok – cena brutto wybranej oferty 208.421,16 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców  i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

Miejsce

w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium 

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

Z.U.H. MARBUD

inż. Mariusz Piętka

06-400 Ciechanów

ul. Reutta 16B

59,47

40,00

99,47

II

2

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok

60,00

40,00

100,00

I

 Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca BUDOMOST Sp. z o.o., który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 19.08.2019 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Winnica
/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-08-13
Data publikacji:2019-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1194