Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo-Bąboły gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo-Bąboły gm. Winnica”:

Została wybrana oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10 – cena brutto wybranej oferty 567.839,56 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium

Miejsce
w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

Konsorcjum firm:

Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28,

05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner Konsorcjum - ALTOR Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki,

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

46,25

40,00

86,25

VI

2

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49 62-070 Palędzie

55,22

40,00

95,22

III

3

DROGI I MOSTY

Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06-100 Pułtusk

59,18

40,00

99,18

II

4

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 10

60,00

40,00

100,00

I

5

Z.U.H. MARBUD inż. Mariusz Piętka

06-400 Ciechanów

ul. Reutta 16 „B”

50,23

40,00

90,23

V

6

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna

ul. Sławkowska 22,

05-200 Wołomin

50,40

40,00

90,40

IV

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca STRABAG Sp. z o.o.., który złożył ofertę nr 4, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 02.10.2019 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Wójt Gminy
/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-09-26
Data publikacji:2019-09-26
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1092