Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

8 listopada 2019

Dotyczy postępowania: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 04.11.2019 r. do 26.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art.. 24 ust. 1 pkt 13a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) z przedmiotowego postępowania wyklucza się wykonawcę – WÓL-TRANS Mariusz Wóltański 07-215 Obryte 125.

Uzasadnienie:

Wykonawca Wól-Trans Mariusz Wóltański załączył do oferty oświadczenie, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dołączył również wyjaśnienia, w których informuje, że poprzez zapłatę nałożonej kary grzywny wraz z kosztami sądowymi oraz wprowadzenia zmian organizacyjno-kadrowych, przeprowadził procedurę samooczyszczenia na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po analizie dokumentacji i wyjaśnień a także zgodnie z dotyczącym analogicznej sytuacji, Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 października 2019 roku Sygn. akt KIO 2053/19, Zamawiający stwierdza, że wykonawca Wól-Trans Mariusz Wóltański nie zastosował podjętych środków, o których mowa w art. 24 ust. 8 w sposób skuteczny pozwalający Zamawiającemu na odstąpienie od jego wykluczenia. Wykonawca Wól-Trans Mariusz Woltański podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert:

Oferta nr 1 - Firma MONTPLAST Usługi i Handel Marian Łachacki 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 4/17 - cena brutto 202.694,40 zł

Oferta nr 2 - „Translud” Przewozy Autokarowe Jan Domosławski 05-123 Chotomów, ul. Strażacka 17A – cena brutto 189.880,96 zł

Oferta nr 3 - Usługi Transportowe Przewóz Osób Bogdan Raniszewski 07-200 Wyszków ul. Janusza Korczaka 12 – cena brutto 195.190,72 zł

Oferta nr 4 - SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska 01-142 Warszawa ul. Sokołowska 9/286 – cena brutto 172.679,76 zł

Oferta nr 5 - WÓL-TRANS Mariusz Wóltański 07-215 Obryte 125 – cena brutto 115.964,16 zł

Oferta nr 5 została odrzucona. W przedmiotowym postępowaniu pozostałe ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 150.000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-11-08
Data publikacji:2019-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1508