Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2019
 
 


Ogłoszenie nr 635311-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Gmina Winnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Winnica, krajowy numer identyfikacyjny 13037852200000, ul. Pułtuska  25 , 06-120  Winnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (23)6914092, e-mail m.darkowska@gminawinnica.pl, faks (23)6914025.
Adres strony internetowej (URL): www.gminawinnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminawinnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy Winnica ul. Pułtuska 25 06-120 Winnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne
Numer referencyjny: IS.271.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Winnica, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 z załącznikami, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Winnica, oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego. 2. Charakterystyka Gminy Winnica 2.1. Powierzchnia gminy wynosi 115 km². 2.2. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Winnica, na dzień 31 grudnia 2019 r. 4141 osoby. Według złożonych deklaracji na koniec 31 Październik 2019 roku na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Winnica od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, liczba mieszkańców wynosi łącznie 3649, w tym: -ilość osób z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów: 3077, -ilość osób z niezadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów: 572. 2.3. Szacuje się, że na terenie gminy Winnica istnieje: - 984 gospodarstw domowych, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. - 4 nieruchomości wielolokalowe 2.4. Ilość nieruchomości o utrudnionym dojeździe (wąskie drogi dojazdowe)- 15. 2.5. Gmina liczy 34 sołectwa (38 wsi) przybliżone odległości od siedziby gminy w nawiasach: Bielany (9km), Błędostowo (10km), Brodowo-Bąboły (9 km), Budy-Zbroszki (5km), Domosław (3km), Glinice-Domaniewo (5km), Glinice Wielkie (5km), Gnaty-Lewiski (2km), Gnaty-Wieśniany (4km), Golądkowo (3km), Górki-Baćki (9km), Górki Duże (8km), Górki-Witowice (8km), Kamionna (9km), Łachoń (6km), Mieszki-Kuligi (6km), Mieszki-Leśniki (5km), Pawłowo (5 km), Poniaty-Cibory (8km), Poniaty Wielkie (8 km), Powielin (12km), Rębkowo (3 km), Skarżyce (3km), Skorosze 4(km), Skoroszki (4 km), Skórznice (11km), Smogorzewo Pańskie (11km), Smogorzewo Włościańskie (11km), Stare Bulkowo (7km), Winnica, Winniczka (1km), Zbroszki (2km), Gnaty-Szczerbaki (3km), Nowe Bulkowo (7km), Białe Błoto (10km), Brodowo-Wity (11 km), Gatka (13 km), Górka Powielińska (10km). 3.1. Zakres prac obejmuje: 3.1.1. Odbieranie i zagospodarowanie każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: 1) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), 2) odpadów segregowanych, 3) Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon. 4) Odbieranie odpadów typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 5) Odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w wyniku drobnych prac remontowych. 3.1.2. Odbieranie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych: 1) papier, 2) metale, 3) tworzywa sztuczne, 4) szkło, 5) opakowania wielomateriałowe, 6) odpady ulegające biodegradacji, 7) przeterminowane leki, 8) chemikalia, 9) zużyte baterie i akumulatory, 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 12) zużyte opony, 13) odpady zielone, 14) odpady budowlane i remontowe, 15) opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach 3.2. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i wielolokalowej: Na terenie zabudowy jednorodzinnej (tzw. nieruchomości zamieszkałe) i wielolokalowej obowiązywać będzie system pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych: 3.2.1. Niesegregowane (zmieszane ), resztkowe odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01 i 20 03 99) 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120 l lub 240 l i worków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałych). Pojemniki na danej nieruchomości zapewnia firma odbierająca odpady komunalne oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć każdą zamieszkałą nieruchomość w pojemnik i worki najpóźniej do dnia 07.01.2020r. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek wyposażyć każdą nowo zgłoszoną zamieszkałą nieruchomość w pojemnik i worki w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia. 2) Obowiązkiem wykonawcy jest odebranie i zagospodarowanie każdej ilości wystawionych odpadów komunalnych 3) Częstotliwość odbioru i wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego; dla zabudowy wielolokalowej – 2 razy w miesiącu. 4) Realizacja reklamacji (nieodebranie zgodnie z harmonogramem) - w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić fax na nr 23 691 40 25 lub e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl. 5) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez ich przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 6) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych na pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie miesiąca będzie niewystarczająca), jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) informacji z miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków) potrzebnej do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 3.2.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody odpadów:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01) 1) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym, „sprzed furtki”. Wprowadza się cztery rodzaje worków: a) niebieski – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – z napisem „Papier”, b) zielony – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – z napisem „Szkło”, c) żółty – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, d) brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – z napisem „Bio”. 2) Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych (worki do pierwszego odbioru, dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji, itp.) zapewnia Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu. Worki będą dostarczone mieszkańcom przy pierwszym odbiorze odpadów zmieszanych. Obowiązkiem wykonawcy będzie również pozostawienie dla posesji, sprzed której odebrano odpady worków na wymianę, w ilości worków odebranych. Większe ilości worków odbierane są w Urzędzie Gminy po uzgodnieniu. 3) Worki powinny posiadać następujące parametry: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 mikronów, b) kolorystyka i pojemność: niebieski – 120 l, zielony - 120 l, żółty - 120 l, brązowy – 120 l, c) oznakowanie worków: worki muszą być opatrzone nadrukiem odpadu na jaki są przeznaczone, na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz Wykonawcy. 4) Częstotliwość odbioru i wywozu - worki z odpadami selektywnie zebranymi odbierane będą jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę oraz uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego; dla zabudowy wielolokalowej – 2 razy w miesiącu. 5) W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne segregowane odbierane będą z pojemników o pojemności od 120 do 1100 l, dostarczonych przez wykonawcę, oznaczonych w sposób umożliwiający rozpoznanie na jakie odpady dany pojemnik jest przeznaczony. 6) Częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji: 4 razy w 2020 roku, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę oraz uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 7) Realizacja „reklamacji” (nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę, itp.) - w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem lub drogą mailową od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na fax 23/691 40 25 lub e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl. 8) Obowiązkiem Wykonawcy będzie : a) uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie na nieruchomości kompletu nowych, pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, b) zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. 3.2.3. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyte opony (16 01 03) 1) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon odbywać się będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Winnicy. 2) Poprzez zużyte opony rozumie się opony od pojazdów osobowych i dostawczych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 1,25 m, a ich szerokość nie przekracza 38,5 cm. Przedmiotem zamówienia nie są również objęte opony od maszyn budowlanych i opony lane. 3) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. 3.2.4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23,* 20 01 35*, 20 01 36) 1) Odbiór urządzeń zawierających freon, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych odbywać się będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Winnicy. 2) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 3.2.5. Odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 07, 17 01 01, 17 01 02 ,17 01 03) 1) Odbieranie odpadów powstałych w wyniku drobnych prac remontowych tj. odpady materiałów i elementów budowlanych, gruzu, materiałów ceramicznych, odpadów drewna, tworzyw sztucznych i innych nie wymienionych. 2) Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Winnicy. 3.2.3. Popioły (kod 20 01 99) 1) Odbieranie odpadów – popiołów odbywać się będzie z punktów przeznaczonych do ich gromadzenia przez mieszkańców na terenie gminy Winnica. Wykonawca dostarczy pojemniki w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 2) Częstotliwość odbioru – 2 razy w okresie grzewczym. 3.3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, : Do zadań wykonawcy należy zorganizowanie, przygotowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 176/4 we wsi Winnica. W PSZOK-u zbierane będą odpady wymienione w pkt. 3.1 ppkt. 2. Zamawiający dopuszcza przeszkolenie własnego pracownika do obsługi PSZOK-u. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania PSZOK-u w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy utwardzony, ogrodzony teren przeznaczony na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania, odbierania, transportu, zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, wyposażeniu w odpowiednie urządzenia służące do gromadzenia odpadów udostępnionego na okres trwania umowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz uzyskania niezbędnych i wymaganych aktualnym prawem zezwoleń i decyzji. Pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów powinna zostać dostosowana do ilości zbieranych odpadów. Odbiór odpadów z PSZOK odbywać się będzie sukcesywnie raz w miesiącu.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90514000-3
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 25% odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Winnica
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Winnica w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uwzględniający wszystkie rodzaje odpadów, objęte przedmiotem zamówienia, 2) zezwolenie właściwego starosty na transport wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 3) pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych dla RIPOK w przypadku, gdy wykonawcą jest prowadzący RIPOK lub promesę przyjęcia przez RIPOK tych odpadów, 4) zezwolenie na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) lub zezwolenie na zbieranie pozostałych rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia (oprócz zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych) lub promesę przyjęcia tych odpadów przez podmiot posiadający te zezwolenia, 5) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług, zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do siwz. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia na usługi związane z zagospodarowaniem odpadami – odbiorem i przekazaniem do odzysku o wartości zamówienia nie mniejszej niż 600 tys. zł każde. Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie usług następującymi dowodami: a) referencjami bądź innymi dokumentami, wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu oraz wskazanie bazy magazynowo - transportowej, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do siwz. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) samochodami specjalnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności od 120l do 1100l – co najmniej 2 szt., b) samochodami specjalnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności od powyżej 1100l do 7000l – co najmniej 1 szt., c) samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach i odpadach wielkogabarytowych – co najmniej 1 szt., d) samochodem specjalnym z HDS przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach – co najmniej 1 szt., e) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Winnica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Winnica, na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami, lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami, lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Winnica w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uwzględniający wszystkie rodzaje odpadów, objęte przedmiotem zamówienia. 2) Zezwolenie właściwego starosty na transport wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia. 3) Pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych dla RIPOK w przypadku, gdy wykonawcą jest prowadzący RIPOK lub promesę przyjęcia przez RIPOK tych odpadów. 4) Zezwolenie na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) lub zezwolenie na zbieranie pozostałych rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia (oprócz zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych) lub promesę przyjęcia tych odpadów przez podmiot posiadający te zezwolenia. 5) Wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny. 6) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 7) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 8) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem otwarcia ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający prosi o załączenie do oferty kopii potwierdzenia wpłaty wadium. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Winnicy nr 75 8226 0008 2002 2000 1270 0011 z dopiskiem przetarg na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy załączyć do oferty w formie oryginału i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Kopia stanowi integralną część oferty, natomiast oryginał nie może być trwale połączony z ofertą, ponieważ zostanie zwrócony wystawcy dokumentu. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tej sytuacji Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności; a) wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji określonego w § 2 ust.1 umowy ze względu na: - wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy b) wystąpienia konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zrealizowanie usług objętych umową zgodnie z przepisami prawa oraz spełnienie celów umowy, c) zmiany wysokości podatku VAT, d) zmiany wysokości opłat za składowanie odpadów zmieszanych na składowiskach z rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2490), e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) o możliwości odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-12-11
Data publikacji:2019-12-11
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1332