Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia działek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2020

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Winnica
ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
NIP 568-154-53-40
tel. 23 691 40 92, e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl

II. Tryb udzielenie zamówienia

 1. Niniejsze zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 207 położonej w miejscowości Mieszki-Kuligi gm. Winnica z działką sąsiednią oznaczoną nr ewid. 209 położoną w miejscowości Mieszki-Kuligi gm. Winnica.
  Działki stanowią własność osób fizycznych.
 2. Przedmiot zamówienia należy sporządzić w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.). W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie wszystkich czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
  - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.
  - analiza stanu prawnego nieruchomości,
 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno zakończyć się w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, według formularza oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego, podpisana i złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie rozgraniczenia w miejscowości Mieszki-Kuligi”, bądź przesłana w postaci „scanu” za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl do dnia 16 października 2020r. do godziny 12.00.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Wykaz dokumentów do przedłożenia

 1. Formularz oferty zał. nr 1.
 2. Formularz RODO.
 3. Niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia 

VI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, według formularza oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego, podpisana i złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie rozgraniczenia w miejscowości Mieszki-Kuligi”, bądź przesłana w postaci „scanu” za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl do dnia 16 października 2020r. do godziny 12.00.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

VII. Dodatkowe informacje

 1. W odniesieniu do oferentów, którzy spełniają w/w warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena brutto – 100%.
 2. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki wykonania zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postepowania bez wyboru którejkolwiek z ofert – na każdym etapie postepowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
 6. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
 7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu: Martyna Malinowska tel. 23 69 14 031.
 9. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na e- mail: sekretariat@gminawinnica.pl.

VIII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem przetwarzanych przez Urząd Gminy w Winnicy danych osobowych jest Wójt Gminy Winnica, siedziba: 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25, tel. 23 691 40 92.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni ASYSTA Sp. z o.o., reprezentowana przez Pawła Modrzejewskiego, 87-800 Włocławek, ul. Płocka 169, inspektor@kiodo.pl.
 3. Administrator, reprezentowany przez Wójta Gminy Winnica, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
 • wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub zleconych i powierzonych gminie do wykonania.
 • wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
 • wypełniać obowiązki prawne ciążące na Wójcie
 • prowadzić postępowania w sprawach indywidualnych należących do właściwości Wójta,
 • wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO - dane są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana zgoda - w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
 3. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, uniemożliwi podjęcie czynności urzędowych lub zawarcie umowy.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

IX. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1.
 2. Formularz „RODO”.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-10-01
Data publikacji:2020-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:248