Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2019

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 23 października 2019r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica. W trakcie postępowania wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia od wykonawców. W dniu 5 listopada 2019r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na zapytania i wyjaśnienia wraz z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużeniem terminu składnia ofert na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłał do wykonawców drogą elektroniczną. Jak słusznie zauważył jeden z wykonawców, zamawiający w informacji przesłanej drogą elektroniczną wskazał firmy wykonawców, którzy wystąpili z zapytaniami. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Zamawiający omyłkowo wysłał informację z treścią wyjaśnień do wszystkich wykonawców,, którzy złożyli zapytania w postępowaniu. Wskazał tym samym nazwy firm wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, poprzez ujawnienie źródeł zapytania., jest wadą nieusuwalną. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały w sposób istotny naruszone.

Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Bezpośrednią przesłanką unieważnienia przedmiotowego postępowania jest zaistnienie okoliczności stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci nieuzasadnionego utrudnienia uczciwej konkurencji w prowadzonej procedurze przetargowej – tj. wypełnienia dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wójt Gminy
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-11-18
Data publikacji:2019-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1352