Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn „Budowa Kompleksu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) Zbroszki Gmina Winnica”

14 sierpnia 2019

Wójt Gminy Winnica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn „Budowa Kompleksu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) Zbroszki Gmina Winnica”

Niniejsze zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

I. Zamawiający

 

Gmina Winnica, adres ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
NIP 568-154-53-40
tel. (23)6914092, e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl

II. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Kompleksu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) Zbroszki gmina Winnica w ramach programu pn.: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.

 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 2. Kompleksowego wykonania Otwartej Strefy Aktywności w m. Zbroszki dz. nr ew. 55/26 obręb Zbroszki. Zakres polega na zamontowaniu: urządzeń siłowni plenerowej – 6 szt., urządzeń placu zabaw – 3 szt., urządzeń strefy relaksu: ławki – 4 szt., plenerowe urządzenia do gier – 2 szt., stojaka na rowery – 1 szt., regulaminu obiektu, kosza na śmieci. Obiekt zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wys. min 1,50 m i maks. 2,0 m. Dojście do strefy utwardzone kostką brukową - ok. 50 m2. Nawierzchnia bezpieczna – piasek płukany – 195 m2,, Nawierzchnia bezpieczna – Trawiasta – 209 m2.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy
 4. Zamawiający wymaga min. 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane zadanie.

 

 III. Termin i miejsce wykonania zlecenia

 

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy
 2. Zakończenie realizacji zamówienia – 30.09.2019r.
 3. Miejsca wykonania zamówienia: Gmina Winnica, dz. nr 55/26 obręb Zbroszki miejscowość Zbroszki

 

 IV. Dokumenty jakie należy złożyć w ramach oferty

 

 1. Formularz ofertowy – Zał. nr 2
 2. Kosztorys zadania – zał. nr 3
 3. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne w celu wykazania ich równoważności winien przedstawić:
  - Szczegółowe karty techniczne każdego urządzenia z osobna (karta winna zawierać informację na temat: technologii wykonania, wielkości, funkcjonalności, wykaz elementów składowych, wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty urządzenia).
  - Koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą proponowane zmiany w celu wykazania, iż montaż oferowanych elementów nie zmieni założeń PFU, wielkości stref ani nie spowoduje nachodzenia się stref.
 4. Aktualne certyfikaty zawierające nazwę, kod oraz nazwę producenta oferowanych urządzeń wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 16630:2015-06 (fitness), które należy dostarczyć razem z ofertą.

 

V. Kryteria i sposób oceny ofert

 

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
  b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  a. Kryterium - Cena – 100 %
  W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
 3. Sposób oceny ofert:
  Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:
  a. Kryterium - cena:

 

Najniższa cena oferty brutto
-------------------------------------- x 100 = ilość pkt.
Cena badanej oferty brutto

VI. Termin i miejsce składania ofert

 

 1. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres mailowy lub pocztowy Gminy Winnica z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania p/n „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Zbroszki gm. Winnica”, do dnia 19 sierpnia 2019, do godz. 15.00.
 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
 3. Oferty niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 

 VII. Informacje dodatkowe

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia

 

 1. Osoba w Urzędzie Gminy do kontaktu: Mariola Darkowska
 2. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na e- mail m.darkowska@gminawinnica.pl

 

  

Załączniki:

Zał. nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 – kosztorys ofertowy ślepy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-08-14
Data publikacji:2019-08-14
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1047