Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Informacja z otwarcia ofert na „Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo-Bąboły gm. Winnica”

19 września 2019

Informuję, że w dniu 19.07.2019. o godzinie 915 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo-Bąboły gm. Winnica”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.014.500,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Gwarancja

w miesiącach

1

2

3

4

1

Konsorcjum firm:

Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner Konsorcjum - ALTOR Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

736.745,40

60

 

2

 

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49 62-070 Palędzie

617.004,53

60

3

DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06-100 Pułtusk

575.757,00

60

 

4

 

STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 10

567.839,56

60

5

Z.U.H. MARBUD inż. Mariusz Piętka 06-400 Ciechanów ul. Reutta 16 „B”

678.289,65

60

 

6

 

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna

ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin

676.062,32

60

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-09-19
Data publikacji:2019-09-19
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1102