Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania dla części nr 4 dot. „Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2019

Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1483 ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  • dla części nr 1 Artykuły ogólnospożywcze wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

Hurtownia SAWA Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14

 

za cenę brutto:  45.757,87 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 87/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 1 Artykuły ogólnospożywcze wpłynęły 2 oferty.

Wykonawca Hurtownia SAWA Bożena Irena Budziak 06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto  100%. Oferta Nr 2 uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

2

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

45.757,87

100,00

100,00

3

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

47.517,05

96,30

96,30

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  • dla części nr 2 Nabiał i produkty mleczne wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

 

Hurtownia SAWA Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14

 

za cenę brutto:  18.771,57 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złoty 57/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 2 Nabiał i produkty mleczne wpłynęły 2 oferty.

Wykonawca Hurtownia SAWA Bożena Irena Budziak 06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto  100%. Oferta Nr 2 uzyskała 100,00 pkt.

 

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

2

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

18.771,57

100,00

100,00

3

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

19.396,90

96,78

96,78

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  • dla części nr 3 Mrożonki i przetwory mrożone wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:

 

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne  Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24

 

za cenę brutto:  60.251,75 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 75/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 3 Mrożonki i przetwory mrożone wpłynęła 1 oferta.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne  Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

3

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne 

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

60.251,75

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

  • dla części nr 4 Mięso, wędliny, drób:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 12 grudnia 2019r.  godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej dla części nr 6 Mięso, wędliny, drób..

  • dla części nr 5 Warzywa, owoce, kiszonki i jaja kurze wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:

 

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,  ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk

 

za cenę brutto: 69.124,84 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 84/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 3 Warzywa, owoce świeże, kiszonki i jaja kurze wpłynęły 1 oferta.

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena  oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

1

LIMONKA CHODKOWSCY

SPÓŁKA JAWNA

ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk

69.124,84

100,00

100,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

 

  • dla części nr 6 Pieczywo i wyroby piekarskie wybrana została oferta Nr 4 złożona przez:

 

Piekarnia IWA S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński 07-215 Obryte 191

 

za cenę brutto: 7.329,21 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych  21/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 6 Pieczywo i wyroby piekarskie wpłynęła 1 oferta.

Piekarnia IWA S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński 07-215 Obryte 191

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena  oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

4

Piekarnia IWA S.C.

Marek Żurawski&Radosław Wyszyński

07-215 Obryte 191

7.329,21

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

 

Z up. Wójta
mgr Jadwiga Pydynowska
Sekretarz Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-12-17
Data publikacji:2019-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:622