Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2019

Z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2019 roku kadencji ławników, podaje się do wiadomości, co następuje:

Na podstawie art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.52 ze zm) .
W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęto uchwałę określającą liczbę ławników sądowych, którzy mają zostać wybrani przez Radę Gminy Winnica na czteroletnią kadencję 2020-2023.

1. Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 1 ławnika do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym ( sprawy rozwodowe ) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastapi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą.

2. Do Sądu Rejonowego w Pułtusku – 1 ławnika do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

ŁAWNIKIEM może być osoba, która (art. 158 § 1 u.s.p.):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin (art. 162 § 1 u.s.p):
· prezesi sądów,
· stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
· co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który wydany będzie na podstawie delegacji wynikającej z art. 162 § 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, udostępnianej nieodpłatnie w organach gmin oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl (w bieżącej kampanii będzie obowiązywał nowy druk karty zgłoszenia).

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, zamieszkuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Do karty złożonej przez grupę pięćdziesięciu obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
1) 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Zgodnie z art.162 § u.s.p. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia ponosi kandydat na ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 2, 3, 4, 5, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Kandydatów na ławników uprawnione podmioty zgłaszają właściwym radom gmin (miast) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

(w związku, że 30 czerwca wypada w niedzielę termin zgłaszania kandydatów upływa 28 czerwca 2019 r.) Termin ten nie podlega przywróceniu. Rady gmin zasięgają od właściwego komendanta Policji informacji o kandydatach na ławnika.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 § 1 u.s.p.):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa .

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Winnica ul. Pułtuska 25 (pokój nr 7).

Karty wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Winnicy bip.gminawinnica.pl oraz pod nr telefonu 23 6914022.

 

> karta zgłoszenia kandydata na ławnika

> lista osób zgłaszających

> oświadczenia

> zaświadczenie lekarskie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-06-03
Data publikacji:2019-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Ambroch
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1376