Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Utwardzenia Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica”.

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca  P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o.  06-100 Pułtusk ul. Ogrodowa 5.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców  i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

Miejsce

w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium 

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

TIT BRUK Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

25,85

40,00

65,85

IX

 

2

 

LODOWISKA Hanna Starzyk

ul. Gościmińska 9

09-120 Nowe Miasto

22,41

40,00

62,41

X

 

3

 

TOM-BUD Firma Handlowo Usługowa

Tomasz Anuszkiewicz

ul. Krótka 4

05-135 Wieliszew

28,06

40,00

68,06

VIII

 

4

 

Konsorcjum firm:

GRANAR Sp. z o.o.

01-770 Warszawa

ul. Sady Żoliborskie 3/137

INVEST AG SP. z o.o.

01-770 Warszawa

ul. Sady Żoliborskie 3/137

54,95

40,00

94,95

III

5

P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o.

06-100 Pułtusk

ul. Ogrodowa 5

60,00

40,00

100,00

I

 

6

 

KaBa Leszek Kaczyński

05-190 Nasielsk

ul. Piaskowa 36

58,11

40,00

98,11

II

1

2

3

4

5

6

7

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

OK-BUD Piotr Morawski

ul. Warszawska 103

05-190 Nasielsk

32,10

40,00

72,10

VII

8

PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna

09-100 Płońsk,

ul. Krańcowa 12

41,07

40,00

81,07

V

9

TOTALBRUK Wojciech Delegacz

05-190 Nasielsk

ul. Warszawska 12A m 1.

33,85

40,0

73,85

VI

10

BOCH-BUD Monika Bochenek

ul. Ludowa 14

05-180 Pomiechówek

41,49

40,0

81,49

IV

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o., który złożył ofertę nr 5, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 10.06.2019 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-06-04
Data publikacji:2019-06-04
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1535