Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Kuligi gmina Winnica"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Informuję, że w dniu 07.06.2019. o godzinie 9.15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Kuligi gmina Winnica”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości179.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty brutto (w zł)

Okres udzielenia
gwarancji

1

2

3

4

1.

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki
ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

129.964,67

60

 

2.

 

Z.U.H. MARBUD inż. Mariusz Piętka
06-400 Ciechanów
ul. Reutta 16B

140.894,04

60

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wójt Gminy
/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-06-07
Data publikacji:2019-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1523