Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2019/2020.

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca - WÓL-TRANS Mariusz Woltański, 07-215 Obryte 125 – oferta nr 3, uzyskując 86,43 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w kryterium

Cena oferty

brutto

Średni wiek taboru

Termin płatności faktury

Łącznie

1

2

3

4

5

 

1

Usługi Transportowe

Przewóz Osób Bogdan Raniszewski

ul. Janusza Korczaka 12

07-200 Wyszków

35,33

6,25

25

66,58

 

2

 

Sanimax-Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska

01-142 Warszawa,

ul. Sokołowska 9/286

33,19

8,25

25

66,44

 

3

 

Wól-Trans Mariusz Wóltański

07-215 Obryte 125

60,00

1,43

25

86,43

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Wól-Trans Mariusz Woltański, który złożył ofertę nr 3, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 18.07.2019 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-07-12
Data publikacji:2019-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:2187