Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowę drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2019

Informuję, że w dniu 19.07.2019. o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie gm. Winnica”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.120.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Gwarancja

w miesiącach

1

2

3

4

1

COLAS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

1.254.895,20

60

2

Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk

06-100 Pułtusk Kacice 76

996.699,66

60

3

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

1.169.208,26

60

4

 

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin

1.266.792,67

60

5

Z.U.H. „SEBUD” mgr inż. Sebastian Piętka

06-400 Ciechanów, ul. Reutta 16 B

1.179.786,54

60

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-09-19
Data publikacji:2019-09-19
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1104