Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie gm. Winnica”:

Została wybrana oferta nr 2   -   DROGI I MOSTY Jan KaczmarczykKacice 7606-100 Pułtusk – cena brutto wybranej oferty 996.699,66 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium

Miejsce
w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

COLAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

47,66

40,00

87,66

IV

2

Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk Kacice 76

60,00

40,00

100,00

I

3

STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków,
ul. Parzniewska 10

51,15

40,00

91,15

II

4

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna
ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin

47,21

40,00

87,21

V

5

Z.U.H. SEBUDmgr inż. Sebastian Piętka
06-400 Ciechanów
ul. Reutta 16 „B”

50,69

40,00

90,69

III

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 02.10.2019 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p. 

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy
/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-09-26
Data publikacji:2019-09-26
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1522