Zapytanie ofertowe na montaż okablowania strukturalnego sieci LAN, urządzeń, podzespołów i oprogramowania, uruchomienie pracowni komputerowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

I. ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy Winnica

Pułtuska 25, 06-120 Winnica

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na montaż okablowania strukturalnego sieci LAN, urządzeń, podzespołów i oprogramowania, uruchomienie pracowni komputerowej dla potrzeb realizacji „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”- Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy”.

 zgodnie z następującą specyfikacją:

1. Rodzaj i ilość urządzeń

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość

1.

Szafa Rack wisząca 19”

1

2.

Switch

1

3

PatchPanel 6 cat.

1

4.

Kabel internetowy (skrętka) 6 cat.

 

5.

Gniazda Rj45 6 cat.

24

6.

Patchcord gniazdo- laptop 6 cat.

24

 2. Wymagania funkcjonalno techniczne do urządzeń

Szafa Rack wisząca – 12U najlepiej 19 cali

Switch – 24 porty 1000mb 2xSFP

PatchPanel 24 porty 1000 mb

Montaż okablowania strukturalnego sieci LAN- kabel 6 kategorii w ilości wymaganej w ramach pracowni komputerowej, gniazda RJ45 kategorii szóstej 24 sztuki montowane w kanałach instalacyjnych KPP 60/110 oraz montaż i konfiguracja wszystkich podzespołów pracowni komputerowej.

Patchcord 2 metrowy szóstej kategorii- 24 sztuki

Montaż urządzeń, podzespołów, laptopów i oprogramowania w laptopach, uruchomienie pracowni komputerowej.

 III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:
    1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
    2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:   Urząd Gminy Winnica lub wysłana mailowo na adres  sekretariat@gminawinnica.pl.- do dnia 08 listopada 2019 r. do godz. 14:30 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

 VII. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym mieszczącej się w budżecie zadania.

 VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 IX. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu Andrzej Zaręba, adres e-mail sekretariat_psp_w@vp.pl , telefon 236914079

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty > DOC

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-10-29
Data publikacji:2019-10-29
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Rzeczkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:889