Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 02.01.2020r. do 26.06.2020r.”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 02.01.2020r. do 26.06.2020r.”

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca - WÓL-TRANS Elżbieta Wóltańska, 07-215 Obryte 125 – oferta nr 4, uzyskując 86,25 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w kryterium

Cena oferty

brutto

Średni wiek taboru

Termin płatności faktury

Łącznie

1

2

3

4

5

 

1

Regularny Przewóz Osób

Ryszard Grzywacz

07-200 Wyszków ul. Młodzieżowa 8

49,41

0,00

25,00

74,41

 

2

 

Usługi Transportowe

Przewóz Osób Bogdan Raniszewski

07-200 Wyszków

ul. Janusza Korczaka 12

41,12

5,00

25,00

71,12

 

3

 

Firma MONTPLAST Usługi i Handel Marian Łachacki

07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 4/17

41,02

2,50

25,00

68,52

4

WÓL-TRANS Elżbieta Wóltańska

07-215 Obryte

Obryte 125

60,00

1,25

25,00

86,25

5

SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska

01-142 Warszawa

ul. Sokołowska 9/286

47,17

8,13

25,00

80,30

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Wól-Trans Elżbieta Wóltańska, który złożył ofertę nr 4, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 29.12.2019 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DPS Obryte
Data utworzenia:2019-12-23
Data publikacji:2019-12-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1248