Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca - Konsorcjum firm: LIDER: BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki Uczestnik: BŁYSK Bis Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki – oferta nr 1, uzyskując 100,00 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w kryterium

Cena oferty brutto

Termin płatności faktury

Łącznie

1

2

3

5

 

1

Konsorcjum firm:

LIDER:

BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Moniuszki 108,

06-200 Maków Mazowiecki

Uczestnik:

BŁYSK Bis Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 108,

06-200 Maków Mazowiecki

60,00

40,00

100,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-12-30
Data publikacji:2019-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:687