Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.01.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2020

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 23.01.2020r. został zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, przebudowy sieci napowietrznej SN-15kV oraz wymiany słupów elektroenergetycznych SN-15kV prowadzonej na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (adres do korespondencji ENERGA INVEST Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk) w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Leszek Pupecki - w zakresie uwzględnienia działki ewid. 90 w m. Mieszki-Leśniki oraz zmiany załączników.

Tytuł inwestycji po zmianie wniosku przyjął brzmienie: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV oraz wymiana słupów elektroenergetycznych SN-15kV na terenie działek o nr ewid. 50/2 w m. Zbroszki,
dz. nr ewid. 318 w m. Rębkowo, dz. nr ewid. 121, 116/2 w m. Gnaty-Lewiski, dz. nr ewid. 90, 91
i 62 w m. Mieszki-Leśniki, dz. nr ewid. 296/2 w m. Winniczka gmina Winnica. Nie zmienia się reszta parametrów inwestycji.

W związku z tym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-01-23
Data publikacji:2020-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1084