Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 26.11.2020r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2020

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) informuje iż w dniu 26 listopada 2020 roku na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Anna Boniecka reprezentująca firmę GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o. Załuski 62A, 09-142 Załuski - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ewid.:

  • 40, 24/2, 22, 21/3, 21/2, 12, 11, 108 obręb Golądkowo gm. Winnica,
  • 1, 18 obręb Łachoń gm. Winnica.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z tym strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-11-26
Data publikacji:2020-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:367