Ogłoszenie Wójta Gminy Winnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2020

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Winnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica:

 1. działka nr ew. 86/2 o pow. 0,0801 ha (801 m²) - cena wywoławcza netto – 20.025,00 zł
 2. działka nr ew. 86/4 o pow. 0,0804 ha (804 m²) - cena wywoławcza netto – 20.100,00 zł
 3. działka nr ew. 86/5 o pow. 0,0968 ha (968 m²) - cena wywoławcza netto – 24.200,00 zł
 4. działka nr ew. 86/10 o pow. 0,0818 ha (818 m²) - cena wywoławcza netto – 20.450,00 zł
 5. działka nr ew. 172/1 o pow. 0,0800 ha (800 m²) - cena wywoławcza netto - 16.000,00 zł
 6. działka nr ew. 172/2 o pow. 0,0800 ha (800 m²) - cena wywoławcza netto - 16.000,00 zł
 7. działka nr ew. 172/3 o pow. 0,0800 ha (800 m²) - cena wywoławcza netto - 16.000,00 zł
 8. działka nr ew. 172/8 o pow. 0,0891 ha (891 m²) - cena wywoławcza netto – 17.820,00 zł

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Winnica dla których w Sądzie Rejonowym w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OS1U/00037875/8.

Do ceny nabycia zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy
  w Winnicy, bądź na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk Oddział Winnica Nr 75 8226 0008 2002 2000 1270 0011 w terminie do dnia 30 grudnia 2020r. (środa). Ponadto informuje się, że wpłata wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.
 • Ustala się wadium w wysokości 10% wartości działki:

- działka nr ew. 86/2 - wadium 2.002,50 zł

- działka nr ew. 86/4 - wadium 2.010,00 zł

- działka nr ew. 86/5 - wadium 2.420,00 zł

- działka nr ew. 86/10 - wadium 2.045,00 zł

- działka nr ew. 172/1 - wadium 1.600,00 zł

- działka nr ew. 172/2 - wadium 1.600,00 zł

- działka nr ew. 172/3 - wadium 1.600,00 zł

- działka nr ew. 172/8 - wadium 1.782,00 zł

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 4 stycznia 2021r. (poniedziałek) O GODZ. 10ºº

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W WINNICY

UL. PUŁTUSKA 25, 06-120 WINNICA

 • Opis nieruchomości:
 1. Dane ww. działek zostały ustalone na podstawie danych ewidencyjnych.
 2. Nieruchomości są niezabudowane.
 3. Według stanu w ewidencji gruntów działki stanowią pastwiska trwałe, grunty orne i rowy.
 • Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica miejscowości Smogorzewo Włościańskie działki oznaczone nr ewid.: 86/2, 86/4, 86/5, 86/10 przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi SYMBOL 10 MN/U, działki oznaczone nr ewid.: 172/1, 172/2, 172/3, 172/8 przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi SYMBOL 9 MN/U.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
  i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Winnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej
  w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej
  w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosi 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Wójt Gminy Winnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Winnicy, na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl, na tablicy w miejscowości Smogorzewo Włościańskie.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy oraz telefonicznie pod numerem telefonu (23)691-40-31 lub na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-12-02
Data publikacji:2020-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:389