Informacja z otwarcia ofert na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2019

Informuję, że dnia 18 grudnia 2019 r. o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota w wysokości 530.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty brutto
(w zł)

Termin płatności faktury

1

2

3

5

1

Konsorcjum firm:
LIDER:
BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Moniuszki 108,
06-200 Maków Mazowiecki
Uczestnik:
BŁYSK Bis Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 108,
06-200 Maków Mazowiecki

817.740,00

30 dni

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-12-18
Data publikacji:2019-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:694