Informacja z otwarcia ofert na: „Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2020

Informuję, że w dniu 02.07.2020 r. o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  188.300,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Gwarancja

w miesiącach

1

2

3

4

1

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-521 Białystok

188.444,07

60

2

Z.U.H. MARBUD

mgr inż. Mariusz Piętka

06-400 Ciechanów ul. Reutta 16 „B”

163.746,95

60

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-07-02
Data publikacji:2020-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:191