Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie”:

Została wybrana oferta nr 4 - Konsorcjum firm: 1. PHU GAWLIK Paweł Gawlik ul. Gospodarcza 24/2 32-600 Oświęcim 2. PHU GAWLIK Paweł Gawlik Sp. z o.o. ul. Gospodarcza 24/2 32-600 Oświęcim – cena brutto wybranej oferty 687.992,33 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

Miejsce

w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
MONOBET”
Marian Andrzejewski
87-617 Bobrowniki,
ul. Włocławska 14C

54,61

40,00

94,61

III

2

TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały 9, 88-210 Dobre

53,83

40,00

93,83

IV

3

DRO-MAR Marcin Dróżdż
00-107 Warszawa
ul. Próżna 5/25
Oddział Makowiec,
ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew

42,64

40,00

82,64

IX

4

Konsorcjum firm:

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

PHU GAWLIK Paweł Gawlik Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

60,00

40,00

100,00

I

5

Kompleksowe Budowanie VOYAGER
Zygmunt Morgaś
26-600 Radom
ul. Gryczana 16

46,23

40,00

86,23

VII

6

ROBOTY ZIEMNE-BUDOWALNE
Janusz Mróz
ul. Sobieskiego 41 lok. 30
05-120 Legionowo

51,09

40,00

91,09

VI

7

AK Sport Andrzej Gniado
05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7

52,33

40,00

92,33

V

8

EVERSPORT Sp. z o.o.
ul. Kiersnowskiego 18/45
03-161 Warszawa

56,59

40,00

96,59

II

9

ZUK-OGRODY Dominik Goźliński
Stasi Las ul. Główna 17
05-140 Serock

46,15

40,00

86,15

VIII

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca Konsorcjum firm: PHU GAWLIK Paweł Gawlik ul. Gospodarcza 24/2 32-600 Oświęcim PHU GAWLIK Paweł Gawlik Sp. z o.o. ul. Gospodarcza 24/2 32-600 Oświęcim, który złożył ofertę nr 4, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 09.09.2020 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:220