Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2020

Wójt Gminy Winnica ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy

 I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM, ZGODNIE Z OPISEM DANEGO STANOWISKA

NIEZBĘDNE:

1) Kandydatem na Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego może być osoba:
a) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno- wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
b) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;
2) w przypadku braku jednej z powyższych kwalifikacji, kandydatem na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
b) średnie lub średnie branżowe oraz:
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,
- przed zatrudnieniem w klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1;
3) jeżeli kandydat o którym mowa w pkt 2 lit.a) nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności;
4) posiadająca obywatelstwo polskie;
5) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) Posiada znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy, a w szczególności z zakresu: opieki nad dziećmi do lat 3, kodeksu postępowania administracyjnego, funkcjonowania samorządu gminnego, pracowników samorządowych, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych oraz finansów publicznych- w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki budżetowej.
8) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne,
9) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
10) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
11) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
12) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
13) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
14) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

DODATKOWE:

1) znajomość organizacji jednostek samorządu terytorialnego i ich zadań;
2) mile widziane udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku;
3) umiejętność dobrej organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
4) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( stresowych, konfliktowych);
5) przestrzeganie etyki zawodowej.

II. KRYTERIA OCENY:

1) Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne.
2) Umiejętność autoprezentacji.

III.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych i organizacyjnych, zgodnych z przepisami prawa,

2) Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w Klubie Dziecięcym,

3) Reprezentowanie Klubu Dziecięcego na zewnątrz,

4) Ustalanie struktury organizacyjnej oraz zasad organizacji pracy Klubu Dziecięcego,

5) Kontrola wewnętrzna wykonywanych przez pracowników Klubu Dziecięcego zadań i obowiązków,

7) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,

8) Wykonywanie poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego tj. Wójta Gminy Winnica oraz realizowanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

10) Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP.

11) Praca jako opiekun dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym.

IV. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) Miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie Gminny Klub Dziecięcy przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy z siedziba ul. Wspólna 10, 06-120 Winnica

2) Wymiar etatu: 1/8 etatu Kierownik Klubu Dziecięcego; 7/8 etatu opiekun w Klubie Dziecięcym

3) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

4) Stanowisko: Kierownik Gminnego Klubu Dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) List motywacyjny.

2) Życiorys (CV)

3) Oryginał kwestionariusza osobowego.

4) Własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje i wykształcenie.

5) Własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe – jeśli dotyczy.

6) Krótka pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Klubu Malucha przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy

7) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).

8) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem/nie byłam karany/karana za przestępstwo popełnione umyślnie, mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku”,

9) Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

10) Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązki alimentacyjne, a przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

11) Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

12) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

13) Zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z załączonym oświadczeniem.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Urzędu Gminy Winnica lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 , 06-120 Winnica , z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Klubu Malucha przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicyw terminie do dnia 14 września 2020 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu oferty)

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do urzędu, a nie datę stempla pocztowego.

Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,

- selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Winnica

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Eliza Mroziewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:210