Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Klubie Dziecięcym przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy

3 września 2020

Wójt Gminy Winnica ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekuna w Gminnym Klubie Dziecięcym przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy, z siedzibą: ul Wspólna 10, 06-120 Winnica

I. Wymagania niezbędne:

1) Kandydatem na opiekuna może być osoba:

a) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno- wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

b) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;

2) w przypadku braku jednej z powyższych kwalifikacji, kandydatem na stanowisko opiekuna może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

b) średnie lub średnie branżowe oraz:

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,

- przed zatrudnieniem w klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1;

3) jeżeli kandydat o którym mowa w pkt 2 lit.a) nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności;

4) Posiadająca obywatelsko polskie.

5) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6 ) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) Nieposzlakowana opinia;

8) Niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

9) Brak pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej aktualnie i w przeszłości;

10) Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3;
 2. Kursy i szkolenia rozszerzające warsztat pracy z dziećmi w wieku do lat 3;
 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku do lat 3;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Odpowiedzialność;
 6. Zdolność radzenia sobie ze stresem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo wychowawczej nad dziećmi;
 2. Opracowywanie, realizacja i dokumentowanie programu edukacyjnego;
 3. Przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;
 4. Pobudzanie dzieci do aktywności, wszechstronny rozwój dzieci;
 5. Współpraca ze specjalistami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci;
 6. Wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.;
 7. Pomoc w przygotowaniu posiłków, sprzątaniu po posiłkach
 8. Wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności;
 9. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności;
 10. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka;
 11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata oraz ukończone kursy i szkolenia;
 4. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązki alimentacyjne, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub o tym, że obowiązek taki nie został nałożony – wypełnienie druku jest obowiązkowe także w przypadku, gdy taki obowiązek nie był nałożony.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna w klubie dziecięcym. 

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Gminny Klub Dziecięcy przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy, z siedzibą: ul. Wspólna 10, 06-120 Winnica
 2. Rodzaj wykonywanej pracy: opiekun w Klubie Dziecięcym
 3. Wymiar czasu pracy: zatrudnienie na cały etat
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do Sekretariatu Urzędu Gminy Winnica lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 , 06-120 Winnica, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Klubie Dziecięcym przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” w terminie do 14 września 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,

- selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminawinnica.pl).

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Eliza Mroziewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:326