Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283) oraz w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej: k.p.a.)

Wójt Gminy Winnica

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2020r. wydana została decyzja IS.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica”

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica (pokój nr 9) w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 22.09.2020r. poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej (http://bip.gminawinnica.pl) ,na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Krulak
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:723