Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze:

Została wybrana oferta nr   2 - BENEVENTO Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa – cena brutto wybranej oferty 198.988,64 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

w każdym kryterium

Miejsce

w rankingu ofert

I kryterium

II kryterium

Łącznie

1

2

3

4

5

6

1

Konsorcjum:

Lider: INVEST AG Sp. z o.o. Sp. kom.

01-625 Warszawa

ul. Mickiewicza 37/58

Partner: INVEST AG Sp. z o.o.

01-625 Warszawa

ul. Mickiewicza 37/58

44,22

40,00

84,22

VIII

2

BENEVENTO Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515

00-695 Warszawa

60,00

40,00

100,00

I

3

BRUKER Przedsiębiorstwo Drogowe S.C.

Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

ul. Idzikowskiego 49 05-070 Sulejówek

40,04

40,00

80,04

X

4

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid,

„Czystość” Spółka Jawna

ul. Sławkowska 22

05-200 Wołomin

40,20

40,00

80,20

IX

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

50,96

40,00

90,96

IV

6

INFRASTRUKTURA BUD-59 Spółka z o.o.

ul. Kazimierzowska 43 lok. K

02-572 Warszawa

53,53

40,00

93,53

III

7

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner: LTOR Sp. z o.o. ul Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

48,34

40,00

88,34

VI

8

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76

06-100 Pułtusk

44,30

40,00

84,30

VII

9

Marzanna Zofia Kucińska

BLIŹNIACZEK

Cichawy 6

06-440 Gąsocin

50,40

40,00

90,40

V

10

Z.U.H. KOPTRANS

Witold Piętka

ul. Mazowiecka 9a

06-400 Ciechanów

57,67

40,00

97,67

II

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca BENEVENTO Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa, który złożył ofertę nr 2, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach zastosowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 10.12.2020 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-12-04
Data publikacji:2020-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:305