Zapytanie ofertowe na: „Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, pn.: „Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
Regon 130 378 522, NIP 568-15-45-340
tel. (23) 691 40 92, faks (23) 691 40 25

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.    Budowa placu zabaw dla dzieci, przy ul. Wspólnej 10 w Winnicy (dz. nr 173/2).
Na terenie przedszkola gminnego.
2.    Budowa siłowni plenerowej, przy ul. Pułtuskiej 19 w Winnicy (dz. nr 177 i 178).
Na terenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
3.    Zakres rzeczowy robót obejmuje:
      a. roboty pomiarowe, roboty ziemne z transportem urobku, mechaniczne korytowanie w gruncie,
      b. dostawę i montaż tablicy informacyjnej,
      c. dostawę i montaż ławek
      d. dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw z wykonaniem fundamentów pod urządzenia:
- wielofunkcyjny zestaw zabawowy (drabinka pionowa, rura strażacka, ścianka wspinaczkowa, trap wejściowy, wieża, zjeżdżalnia, panel elektryczny zasilany indukcyjnie),
- zestaw zręcznościowy (drabinka pozioma, drabinka ukośna, przeplotnia pionowa, zestaw do przewrotów),
- huśtawka podwójna wahadłowa,
- huśtawka kiwak,
- huśtawka bocianie gniazdo,
- huśtawka ważka,
- karuzela z trzema siedziskami,
     e. wykonanie strefy bezpiecznej – nawierzchnia piaskowa,
     f.  dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw z wykonaniem fundamentów pod urządzenia:
- biegacz + pylon + orbit rek,
- jeździec + pylon + rower,
- narciarz + pylon + wioślarz,
- wyciskanie + pylon + wyciąg górny,
- prostownik pleców + pylon + ławka,
     g. wykonanie trawników z mieszanki traw odpornych na deptanie z podorywką i dostarczeniem humusu,
     h. położenie płytek na tarasie przy przedszkolu gminnym,
      i. odnowienie drewnianych siedzisk piaskownicy.
4. Wyszczególnienie poszczególnych elementów zostało określone w projektach budowlanych, przedmiarze robót oraz szczegółowym opisie zamówienia stanowiących załączniki i będące integralną częścią niniejszego zapytania.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
- posiadanie wiedzy i doświadczenia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w tym co najmniej jedną w zakresie budowy placu zabaw o wartości umowy nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, oraz jednej siłowni plenerowej o wartości umowy nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda od wykonawcy wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

IV. Kryteria oceny oferty:
       a. cena: 50%,
       b. okres gwarancji: 30%,
       c. termin wykonania: 20%.

V.  Opis sposobu przyznawania punktów:
       a. zasady oceny kryterium cena podlegać będą na podstawie wzoru:
, gdzie:
– liczba punktów w kryterium cena,
– waga kryterium cena.
       b. zasady oceny kryterium okres gwarancji:
- okres gwarancji liczony jest w miesiącach,
- minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące,
- ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona na podstawie wzoru:
, gdzie:
– liczba punktów w kryterium okres gwarancji,
– waga kryterium okres gwarancji.
       c. zasady oceny kryterium termin wykonania:
- termin wykonania liczony jest w dniach licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
- maksymalny termin wykonania zadania wynosi 90 dni,
- ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona na podstawie wzoru:
, gdzie:
– liczba punktów w kryterium okres gwarancji,
– waga kryterium okres gwarancji.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma największą łączną liczbę punktów w ocenianych kryteriach:

VI. Miejsce i termin składania ofert:
- oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego, podpisana i złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta na zadanie pn.: „Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy”, bądź przesłana w postaci „scanu” za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl do dnia 13 czerwca 2017r. do godziny 12.00,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli:
1. Wykonawca osobowo lub kapitałowo jest związany Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.: - przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań.

VIII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacje o możliwości składania ofert częściowych:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

X. Warunki dokonania zmiany umowy:
- Zamawiający   przewiduje   możliwość   zmiany   umowy,   w   przypadku   gdy   nastąpi   zmiana powszechnie   obowiązujących   przepisów   prawa   w   zakresie   mającym   wpływ   na   realizację przedmiotu umowy;
- Zamawiający   przewiduje   możliwość   zmiany   umowy,   w   przypadku zaistnienia   okoliczności spowodowanych  czynnikami  zewnętrznymi,  np. siła wyższa,  nieprzewidziane  warunki  pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

XI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi zostać sporządzona pisemnie i zawierać co najmniej:
- pełną nazwę Wykonawcy,
- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu,
- cenę oferty (brutto) przedstawionej w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, którą zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z  uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ma być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
- do oferty należy dołączyć karty techniczne urządzeń i certyfikaty nadane przez jednostki akredytowane na każde urządzenie z osobna.
2. Wszelkie prawa autorskie w tym majątkowe prawo autorskie i zależne prawo autorskie powstałe  w  wyniku niniejszego zamówienia nabywa Zamawiający.
3. Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie.
4. Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń w celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej.  Zaproponowane karty techniczne urządzeń winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń zabawowych.
5. Wykonawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany dołączyć do oferty koncepcję zagospodarowania terenu udowadniając, iż oferowane produkty spełniają założenia projektu, bez powiększenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni  bezpiecznej.
6. Zaproponowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń zabawowych z osobna, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009, które należy dostarczyć razem z ofertą wraz z autoryzacją ich producenta, nie dopuszcza się certyfikatów modułowych.
7. Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

XII. Inne informacje
1. Prowadzący sprawę: Igor Nicewicz, email: i.nicewicz@gminawinnica.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
3. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
4. Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert podlega przepisom art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Projekt budowlany siłowni plenerowej
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany placu zabaw dla dzieci
Załącznik nr 7 – Wzór Umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający na nawierzchnie bezpieczną wymaga piasku rzecznego tak jak w projekcie budowlanym? Czy zgodnie z normą PN-EN 1176 piasku płukanego  o frakcji 0,2-2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania piasku jako nawierzchni bezpiecznej o parametrach i normach przewidzianych dla budowy placów zabaw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasad BHP. Wykonawca dobierając materiały do budowy placu zabaw oświadcza, że są bezpieczne, mają odpowiednie parametry techniczne potwierdzone normami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-31
Data publikacji:2017-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Igor Nicewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:7578