I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2019

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Wójt Gminy Winnica ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica:

1. działka nr ew. 86/2 o pow. 0,0801 ha (801 m²) - cena wywoławcza netto - 16.020,00 zł
2. działka nr ew. 86/4 o pow. 0,0804 ha (804 m²) - cena wywoławcza netto - 16.080,00 zł
3. działka nr  ew. 86/5 o pow. 0,0968 ha (968 m²) - cena wywoławcza netto - 19.360,00 zł
4.
działka nr ew. 86/10 o pow. 0,0818 ha (818 m²) - cena wywoławcza netto - 16.360,00 zł

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Winnica dla których w Sądzie Rejonowym w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OS1U/00037875/8.

 

Do ceny nabycia zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy w Winnicy, bądź na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk Oddział Winnica Nr 75 82 26 00 08 20 02 20 00 12 70 00 11 w terminie do dnia 30 września 2019 r. (poniedziałek). Ponadto informuje się, że wpłata wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.
 • Ustala się wadium w wysokości 10% wartości działki:

- działka nr ew. 86/4 - wadium 1.608,00 zł
- działka nr ew. 86/10 - wadium 1.636,00 zł
- działka nr ew. 86/5 - wadium 1.936,00 zł
- działka nr ew. 86/2 - wadium 1.602,00 zł

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 4 października 2019 r. (piątek) O GODZ. 9.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W WINNICY
UL. PUŁTUSKA 25, 06-120 WINNICA

 • Opis nieruchomości:
 1. Dane ww. działek zostały ustalone na podstawie danych ewidencyjnych.
 2. Nieruchomości są niezabudowane.
 3. Według stanu w ewidencji gruntów działki stanowią pastwiska trwałe, grunty orne i rowy.
 • Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica miejscowości Smogorzewo Włościańskie w/w działki przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi SYMBOL 10 MN/U.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Winnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wójt Gminy Winnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy oraz telefonicznie pod numerem telefonu (23)691-40-31 lub w biuletynie informacji publicznej www.bip.gminawinnica.pl

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-08-30
Data publikacji:2019-08-30
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:2460