Zmiana SIWZ - Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 04.11.2019r. do 26.06.2020r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

Pkt. 1 Formularza oferty  otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkowa cena ryczałtowa za wykonanie przewozu jednego ucznia przez jeden miesiąc (cena 1 biletu miesięcznego)  wynosi:

cena jednostkowa  netto:  Cjn = .............................. zł

(słownie: ..................................................................................................................................zł),

Cena jednostkowa oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przewozu zgodnie z SIWZ.

Dla potrzeb porównania ofert, przy założeniu, że usługa świadczona będzie dla 368 dzieci, ogółem wartość brutto oferty za usługę świadczoną w całym okresie trwania  umowy  (8 m-cy) wynosi:

Cena netto za jeden miesiąc świadczenia usługi w okresie od 04.11.2019r. do 26.06.2020r.

Cjn x 368 osób = ………………... zł plus podatek VAT …..% w wysokości ………….… zł co daje kwotę brutto oferty za jeden miesiąc dowozu ……………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………. zł)

Cena brutto  za wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy tj.  8 miesięcy w okresie od 04.11.2019 r. do 26.06.2020 r. wynosi ………… zł (słownie: …………………………………………)

 C = 8  miesięcy x cena usługi brutto za jeden miesiąc = …………….zł

(słownie zł: ..............................................................................................................................)

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a  jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku  – …………………….(wypełnić o ile dotyczy)”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informuję, że w/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 605874-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.

Załącznik nr 2 - formularz oferty > DOC

 WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-10-08
Data publikacji:2019-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1279