Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2019

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica, na podstawie uchwały Rady Gminy Winnica nr VII/53/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica, oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica w terminie do dnia 30 października 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.                                                                                                                                                                                                                   

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-10-08
Data publikacji:2019-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1292