Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 03.06.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2024

Winnica, dnia 03.06.2024 r.

IS.6220.3.2024

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

Wójt Gminy Winnica

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.06.2024 r. wydana została decyzja znak: IS.6220.3.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław, gmina Winnica”.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.06.2024 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gminawinnica.pl) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica, Sołectwie Winnica, Sołectwie Domosław oraz w miejscowości Pokrzywnica (Gmina Pokrzywnica).

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-06-03
Data publikacji:2024-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:57