Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2024

I. Podstawa prawna

Współpraca Gminy Winnica z sektorem pozarządowym w roku 2023 opierała się na przepisach ustawy, a także na uchwalonych przez radę gminy dokumentach:

- Uchwale XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Winnica z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Winnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok

- Uchwale Rady Gminy w Winnicy Nr XIV/79/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

Celem współpracy Gminy Winnica w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi było zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz dalsze budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Winnica, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu rozpoznawania i zaspokajania potrzeb mieszkańców, a przez to podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy oraz wzmacniania roli aktywności obywatelskiej. Służyło to zwiększeniu efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszemu wzrostowi partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych poprzez:

 1. umacnianie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
 2. wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań,
 3. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,
 4. przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego grup i osób,
 5. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
 6. uzupełnianie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
 7. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 8. organizowanie, wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych,
 9. promocję organizacji pozarządowych działających w gminie,
 10. stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 11. poprawę jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi,
 12. integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy.

 

Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Winnica kierowała się zasadami:

 1. Partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznyc
 2. Pomocniczości – zgodnie z którą, Gmina prowadzi działalność powierzając organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań publicznych.
 3. Efektywności – w myśl której, Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno-ekonomicznyc
 4. Wzajemnego poszanowania – co oznacza, iż Gmina i organizacje pozarządowe realizując wspólnie zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnym partnere
 5. Jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.
 6. Legalności - w myśl której, wszelkie działania organów samorządu Gminy oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.
 7. Równości szans – poznawanie różnych potrzeb grup dyskryminowanych i podjęcie dodatkowego wysiłku mającego na celu ich praktyczne uwzględnienie oraz wzmacnianie grup dyskryminowanych poprzez bezpośrednie ich włączenie w procesy podejmowania decyzji.

 II. Formy współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

 1.Współpraca pozafinansowa

 Współpraca pozafinansowa Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi  w 2023 roku polegała  na:

 1. Udzielaniu w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego  i merytorycznego;
 2. Umożliwieniu zamieszczania informacji i ogłoszeń na stronie internetowej gminy.
 1. Udostępnianiu lokali na spotkania organizacji pozarządowych;
 2. Współpracy przy organizacji uroczystości gminnych;

 2.Współpraca finansowa

Współpraca finansowa Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku  miała polegać na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji celowej. W budżecie na 2023 rok zaplanowano na ten cel 6.000,00 zł.

Wójt Gminy Winnica w 2023 roku nie ogłaszał jednak otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Niewykorzystana pozostała kwota 6.000,00 zł na którą żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła ofert ani wniosków.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-06-06
Data publikacji:2024-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Brodowska
Osoba wprowadzająca dokument:Izabela Brodowska
Liczba odwiedzin:61