Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Winnica na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2024

Winnica, dnia 28.06.2024 r.

IS.271.2.34.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Gmina Winnica zaprasza do złożenia oferty na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Winnica na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania).

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Winnica na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 wraz z:

- prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana),

- uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przepisami i standardami zawartymi w szczególności:

- w ustawie z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54);

- w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094);

- „Wytycznymi do opracowania  wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” Ministerstwa Środowiska z dnia 2 września 2015 r. wraz ze zaktualizowanymi załącznikami do ww. wytycznych, wydanych przez Ministerstwo Klimatu;

-aktualną Polityką Ekologiczną Państwa.

II. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

1) Opracowanie projektu programu ochrony Środowiska dla Gminy Winnica na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 (w tym m.in. do zebrania danych niezbędnych do sporządzenia projektu), zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), który uwzględniać będzie „Wytyczne do opracowania programów ochrony środowiska” zamieszczone na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W szczególności powinien uwzględniać wytyczne sektorowych dokumentów programowych współgrających z polityką ekologiczną państwa oraz regionalne dokumenty planistyczne.

2) Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska po uzgodnieniu z właściwymi organami jej szczegółowego zakresu.

3) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Winnica na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz przeprowadzenie oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na odstąpienie od przeprowadzenia przedmiotowej oceny.

4) Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu przedmiotowym dla sporządzenia programu ochrony środowiska oraz sporządzenia podsumowania z ww. procedury.

5) Uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Pułtuskiego dotyczącej projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Winnica na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030”.

6) Dokonanie analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag w czasie wyłożenia projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Winnica na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030” do publicznego wglądu.

7) Każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym dokumentacji przekazywanych do innych organów.

8) Dostarczenie wykonanych opracowań Zamawiającemu w 4 egz. papierowych oraz elektronicznych (wersja PDF oraz wersja edytowalna MS Word)

9) W ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

2. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.

3. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia.

4. Do oferty należy dołączyć dokument poświadczający wykonanie usług polegających na opracowaniu programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zakończonych uchwaleniem dokumentu oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie (np. referencje).

 IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do 30.11.2024 r.

V. Kryteria wyboru ofert

1. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto – 100%

Najniższa z oferowanych cen (CMIN) otrzymuje 100 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla pozostałych cen według wzoru:

C = (CMIN : CX) x 100 pkt

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów za kryterium

CMIN – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert

CX – oznacza cenę badanej oferty

2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, spośród ofert kompletnych i spełniających wymagania. W przypadku gdy po wezwaniu nie dojdzie do podpisania umowy, Zamawiający zaprosi do podpisania umowy kolejnego Wykonawcę, którego oferta zawierała najniższą cenę.

VI. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres pocztowy Gminy Winnica ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica do 05.07.2024 r. lub złożyć za pomocą platformy e-puap na skrytkę pocztową /ugwinnica/Skrytka ESP. O zachowanym terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Winnica.

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

3. Oferty niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

VII. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Ilona Ogrodnik, tel. (23)6914028

VIII. Podpisanie umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Projekt umowy

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2024-06-28
Data publikacji:2024-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:183