Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 643.890,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2017

Informuję, że w dniu 10.11.2017r. o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie
i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 643.890,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości: 194.439,30 zł.

W terminie złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Kryterium

Marża

w %

Oprocentowanie
kredytu w %

(WIBOR 3M-1,73% + marża banku)

Cena oferty brutto

(w zł)

Termin

uruchomienia

transzy

kredytu

Termin

wykonania

1

2

3

4

5

6

         7

1.

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń

0,42

2,15

102.695,28

1 dzień

31.12.2027r.

2.

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

ul. Warszawska 5, 96-320 Mszczonów

0,55

2,28

108.904,77

1 dzień

31.12.2027r.

3.

Bank Spółdzielczy w Karczewie

ul. Kościelna 59, 05-480 Karczew

0,39

2,12

101.200,78

1 dzień

31.12.2027r.

4.

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3-go Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka

0,76

2,49

118.935,49

1 dzień

31.12.2027r.

5.

Bank Spółdzielczy w Legionowie

ul. Rynek 4, 05-120 Legionowo

1,49

3,22

151.211,23

1 dzień

31.12.2027r.

 WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski


Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-11-10
Data publikacji:2017-11-10
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4670